سنده

جغرافیای ابوریحان بیرونی

ابوریحان بیرونی در جغرافیا پیرو تصورات و آرا و روشهای دانشمندان یونانی مانند مارینوس صوری، تئون اسکندرانی،ابرخس ، اراتوستنس  و به ویژه  بطلمیوس بود
پژوهش‌ها و بررسی های جغرافیایی بیرونی در کتاب مستقل او در جغرافیای ریاضی (تحدید نهایات الاماکن) و به مناسبت‌هایی در بعضی تألیفات او مثلاً، قانون مسعودی و التفهیم لاِ َوائل صِناعهِ التنجیم،یا رساله تسطیح الصُّوَر و تبطیخ الکُوَر درباره تسطیح کره دیده می‌شود

منابع و ماخذ جغرافیایی بیرونی
بیرونی، به غیر از دانشمندان یونانی، از دانش جغرافیایی هندیان، ایرانیان باستان و به ویژه جغرافیانگاران و سیاحان پیش از خود در دوره اسلامی مانند  ابن خرداذبه ، قُدامَه بن جعفر ، یعقوبی ، ابن فقیه و مسعودی نیزاستفاده می کرد.

موضوعات جغرافیایی بیرونی
ابوریحان بیرونی از موضوع‌ها و مسائل جغرافیایی گوناگونی بحث کرده است مانند شکل کُروی زمین و قطر آن، دریاها و خشکی‌ها و رابطه آن‌ها، هفت اقلیم  بخش مسکون زمین، تعیین طول و عرض جغرافیایی بسیاری از مکان‌های شناخته شده در روزگار او، و روش‌های تعیین سمتِ قبله.

جغرافیدانان پیرو بیرونی
بسیاری از جغرافیدانان در دوران بعد از بیرونی به آرای جغرافیایی او استناد کرده‌اند مانند یاقوت حموی،زکریا قزوینی ، ابوالفداء ، مقریزی ،  حافظ ابرو  و عبدالعلی بیرجندی.

جایگاه بیرونی در میان جغرافیدانان معاصر

جغرفیدانان معاصر برای او ارزش ویژه‌ای قائل‌اند از جمله وی را پایه‌گذار علم مساحی و پژوهش‌های مربوط به جغرافیای طبیعی او را مقدم بر کارهای برنهارد وارنیوس (در قرن هفدهم) به شمار آورده‌اند.همچنین وی را در برخی از زمینه‌های جغرافیای ریاضی پیش‌گام دانسته‌اند.

سنده

جلسه فرماندار محترم شهرستان كلات با مشاوران جوان

جلسه مشاوران جوان در تاریخ ۲۹/۹/۹۵ در دفتر فرماندار محترم شهرستان كلات وبا حضور فرماندار محترم ورئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان كلات جناب آقاي دكتر موسوي تبار ورياست محترم آموزش وپرورش شهرستان كلات جناب آقاي حسين موذني ودبير ورياست محترم مشاوران جوان جناب آقاي محمد باقري كلات به همراه دبيران كمسيون هاي مشاوران جوان برگزار گرديد.

سنده

همايش تجليل از معلمان پژوهشگر

همايش تجليل از معلمان پژوهشگر در تاریخ ۲۹/۹/۹۵ در ساعت ۱۰در سالن اجلاس فرماندار شهرستان كلات با حضور رئيس محترم پژوهشكده عباس زادگان جناب دكتر اماني وفرماندار ورئيس محترم شوراي آموزش وپرورش شهرستان كلات جناب دكتر موسوي تبار ورياست محترم آموزش وپرورش شهرستان كلات جناب آقاي موذني و معاونين و جمعي از كارشناسان ومعلمين پژوهشگر شهرستان برگزار گرديد.

سنده

پژوهش چیست

پژوهش، به معناي عام، بررسي يا كاوشي سخت كوشانه و به معناي خاص، تحقيق و تجربه‌اي جامع با هدف‌ كشف واقعيت‌هاي نو و تفسير درست اين واقعيت‌ها، تجديد نظر در نتيجه‌گيري‌ها، نظريه‌ها و قوانين پذيرفته شده در پرتو واقعيت‌هاي كشف شده و به كارگيري عملي نتيجه‌گيري‌ها، نظريه‌ها و قوانين جديد است. در معنايي ديگر، پژوهش فرايند رسيدن به راه حل‌هاي قابل اطمينان از طريق گردآوري، تحليل و تفسيرداده‌ها به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده و نظام‌منداست.

پژوهش يكي از اساسي‌ترين نيازها براي نيل به پيشرفت و توسعة همه جانبة يك كشور است و قدرت و استقلال هر كشوري بر پژوهش و توليد علم استوار است. بنابر اين نوع و سطح فعاليت‌هاي پژوهشي يکي از شاخص‌هاي اصلي توسعه و پيشرفت محسوب مي‌شود. موفقيت در تمام فعاليت‌هاي مربوط به توسعه از جمله صنايع، کشاورزي و خدمات به نحوي به گسترش فعاليت‌هاي پژوهشي بستگي دارد. پژوهش يکي از محورهاي مهمي است که ضامن پيشرفت و توسعة پايدار در هر کشور به شمار مي‌آيد. اگر پژوهشي صورت نگيرد، دانش بشري افزايش نخواهد يافت و دچار سکون و رکود خواهد شد. بدون انجام پژوهش، امور آموزشي نيز از پويايي و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود. ازاين رو يكي از عوامل اساسي پيشرفت در كشورهاي توسعه يافته، توجه خاص به امر پژوهش است. اصولاً پيشرفت و توسعه، ارتباط مستقيمي با تحقيقات علمي دارد و رشد و توسعة كشورهاي پيشرفته در نتيجة سرمايه‌گذاري در بخش پژوهش است. حجم وسيع پژوهش‌هاي علمي در كشورهاي توسعه يافتة صنعتي گوياي اين واقعيت است.

سنده

جلسه شوراي آموزش وپرورش شهرستان كلات

شوراي آموزش وپرورش شهرستان كلات در مورخه ۲۴/۹/۹۵ با حضور دكتر محقق مدير كل محترم كانون فرهنگي كودكان ونوجوانان خراسان رضوي وفرماندار ورئيس محترم شوراي آموزش وپرورش شهرستان كلات جناب آقاي دكتر موسوي تبار ورياست محترم آموزش وپرورش شهرستان كلات جناب آقاي حسين موذني در دفتر مديريت آموزش وپرورش شهرستان كلات برگزار گرديد .

کپی رایت : پژوهش سرای ابوریحان